Regulamin sklepu internetowego skybistro.pl

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Serwis Internetowy dostępny pod adresem skybistro.pl prowadzony jest przez spółkę MPL Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balicach przy ulicy Kpt. M. Medweckiego 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261676, NIP: 5130118010, REGON: 120285254.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Klient może kontaktować się z Usługodawcą za pomocą wskazanych poniżej danych kontaktowych:
 4. adres poczty elektronicznej: kontakt@skybistro.pl
 5. numer telefonu: 600 001 649     
 6. adres do korespondencji: 32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1
 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Serwisie Internetowym, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług elektronicznych może się wiązać z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia wskazanych zagrożeń Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, tj. programy antywirusowe i zaporę sieciową.
 3. Do korzystania z Serwisu Internetowego konieczne jest spełnienie warunków technicznych, tj.
 4. komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
 5. dostęp do poczty elektronicznej;
 6. przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari;
 7. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 8. Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie Internetowym.
 • 2 Usługi i warunki świadczenia usług
 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług elektronicznych, które są świadczone przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ewentualnych awarii Serwisu.
 1. Z Usług elektronicznych na warunkach wskazanych w Regulaminie może korzystać każdy Klient.
 2. Warunki składania zamówień:
 3. składanie zamówień w Serwisie Internetowym skybistro.pl nie wymaga posiadania Konta Klienta i zalogowania się na nie. W przypadku posiadania Konta lub jego utworzenia w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza zamówień, w ramach konta zostanie zapisana historia składanych Zamówień;
 4. złożenie Zamówienia następuje po dodaniu do Koszyka wybranych produktów i wskazaniu ich ilości oraz kliknięciu pola „Kupuję i płacę”. Do momentu kliknięcia pola „Kupuję i płacę” istnieje możliwość samodzielnej zmiany wprowadzonych danych lub zaprzestania składania Zamówienia;
 5. następnie klient zobowiązany jest podać w Formularzu zamówienia swoje dane osobowe: imię i nazwisko, miejsce dostawy Usługi (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, a w przypadku Klientów nie będących osobami fizycznymi także: nazwę firmy, adres firmy, numer NIP. Ponadto Klient wybiera sposób płatności;
 6. Formularz zamówienia jest Usługą elektroniczną o charakterze jednorazowym – ulega ona zakończeniu po złożeniu przez Klienta Zamówienia lub po zaprzestaniu korzystania z Formularza zamówienia przez Klienta.
 7. minimalna wartość zamówienia dla zamówień realizowanych na terenie Kraków Airport to 19,50 złotych, a dla zamówień z dostawą pod wskazany adres poza terenem Kraków Airport to 60 złotych.
 8. Warunki korzystania z Konta:

w celu korzystania z Konta należy, z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu poniżej:

 1. wypełnić znajdujący się w Serwisie Internetowym formularz rejestracji;
 2. kliknąć pole „Zarejestruj”;

iii.     potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie w przesłany na podany przez Usługobiorcę adres e-mail link autoryzacyjny;

Usługobiorca obowiązany jest podać w formularzu rejestracji swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, hasło oraz adres ewentualnych Usług (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), a w przypadku Usługobiorców nie będących osobami fizycznymi także: nazwę firmy, adres, numer NIP;

Usługobiorca może utworzyć Konto również podczas składania Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia. Konieczne jest wówczas, oprócz danych niezbędnych do złożenia Zamówienia podanie hasła do Konta;

Klient może posiadać tylko jedno aktywne Konto. Klient nie powinien udostępniać Konta i danych do logowania osobom trzecim;

Klient zobowiązany jest uaktualnić dane wskazane w ustępie 1 w przypadku, gdy staną się one nieaktualne;

Konto jest Usługą elektroniczną świadczoną przez czas nieoznaczony. Usługobiorca może zrezygnować z Konta poprzez jego usunięcie w Serwisie Internetowym. Klient może także zlecić dyspozycję usunięcia Konta Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, korzystając z danych Usługobiorcy wskazanych w § 1 ust. 1 Regulaminu.

W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

 • 3 Warunki zawierania umowy o świadczenie Usług

Usługodawca umożliwia Klientowi składanie Zamówień za pomocą Formularza zamówień w Serwisie Internetowym, zmierzających bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usług.

Oferta dotycząca posiłków przygotowywanych i dostarczanych w ramach umowy o świadczenie Usług znajduje się w Serwisie Internetowym skybistro.pl. Usługodawca ma prawo aktualizować ofertę.

Cena Usługi wskazana w Serwisie Internetowym podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto.

W celu zawarcia umowy o świadczenie Usług Klient zobowiązany jest złożyć Zamówienie za pomocą Formularza zamówień znajdującego się w Serwisie Internetowym.

Po otrzymaniu Zamówienia Usługodawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania Zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu Zamówienia, które stanowi równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usług.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz przesłanie Klientowi warunków zawartej umowy na podany przez niego adres poczty elektronicznej w postaci wiadomości „Potwierdzenie zamówienia”.

Klient dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w celu otrzymania faktury zawierającej jego numer NIP, zobowiązany jest podać numer NIP podczas składania Zamówienia.

 • 4 Płatność
 1. Usługodawca umożliwia dokonanie płatności przez Klienta w ramach zawartej Umowy o świadczenie Usług gotówką, kartą płatniczą lub za pomocą płatności online za pośrednictwem systemu http://tpay.com.
 • 5 Dostawa

Dostawa realizowana jest na obszarze wskazanym w Serwisie Internetowym, w zakładce https://skybistro.pl/strefa-dostaw.

Podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji Usługodawca potwierdza możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

Koszt dostawy zawiera się w cenie Usługi.

 • 6 Rękojmia za wady

Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot świadczonych Usług przygotowane bez wad.

Usługodawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady przedmiotów świadczonych Usług na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

 • 7 Postępowanie reklamacyjne, polubowne rozwiązywanie sporów

Reklamacje związane z umową o świadczenie Usług lub Usługami elektronicznymi należy składać elektronicznie na adres: kontakt@skybistro.pl lub pisemnie na adres: 32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1.

Zaleca się, aby reklamacja zawierała:

dane identyfikacyjne Klienta – imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej;

informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, m.in. rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości, przydatna byłaby również dokumentacja fotograficzna;

określenie z jakim roszczeniem występuje Klient.

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Usługodawca informuje Klienta będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.

 • 8 Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług

Zgodnie z art. 38 pkt. 3 i 4 Ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług z uwagi na charakterystykę przygotowywanych i dostarczanych w ramach zawartej umowy produktów, jakimi są indywidualnie przygotowywane posiłki o krótkim okresie przydatności do spożycia, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia oraz względów higienicznych.

 • 9 Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu Internetowego, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.

Prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie właściwe przepisy prawa polskiego.

O zmianach niniejszego Regulaminu Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu Internetowego zawierającej termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Klient, który nie akceptuje zmian jest obowiązany zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem zawartych umów i usunięciem Konta. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu wprowadzała nowe opłaty lub podwyższa już istniejące, konsument ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2020 r.

.

Twoje zamówienie:
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0
WYROBY GARMAŻERYJNE (5)

Menu świąteczne

WYROBY GARMAŻERYJNE (5)

Zestawy świąteczne